baner2.jpg

Tydzień Francuski”

Lekcje w ramach „Tygodnia Francuskiego” zostały omówione i zaplanowane przez nauczycieli podczas „erasmusowej” rady pedagogicznej – 3 grudnia 2018 r. W tym dniu koordynatorki projektu podsumowały wyjazd do Paryża i opowiedziały o swoich wrażeniach ubarwiając je zdjęciami zawartymi w prezentacji multimedialnej.

„Tydzień Francuski” trwał w naszej szkole od 10 do 14 grudnia. Nauczyciele przygotowali dla przedszkolaków i uczniów zajęcia tematyczne, które miały wzbogacić ich wiedzę dotyczącą Francji.

Ciekawe zajęcia przygotowały wychowawczynie przedszkola, które zorganizowały m.in. zajęcia plastyczne, pokaz mody oraz pieczenie ciasteczek z ciasta francuskiego.

Dla uczniów z klas 1 – 7 SP przygotowano lekcje z następujących przedmiotów: języka angielskiego i polskiego, przyrody, historii, geografii, muzyki, techniki, plastyki i godzin wychowawczych.

Podczas zebrań z Rodzicami - 13 grudnia – pani Dorota Mielcarek wraz z Magdą Tokarz i Mateuszem Machnikowskim przygotowali stoisko z francuskimi smakołykami, które są dostępne w naszych polskich marketach.

Natomiast koordynatorki – p. Monika i p. Joanna wraz z uczniami z „grupy francuskiej”: Patrycją, Anią, Jakubem i Maćkiem – podczas spotkań z Rodzicami w klasach, opowiadały o swoich wrażeniach z wyjazdu do Francji.

Prace plastyczne uczniów i plakaty wzbogaciły gazetki w klasach i na korytarzach szkolnych. Nasi uczniowie wykazali się wieloma umiejętnościami i pokazali swoje różne talenty. Ich zaangażowanie świadczyło o tym, że to co zaproponowali nauczyciele bardzo im się podobało.

 

"French week "

Lessons under the "French Week" were discussed and planned by the teachers during the "Erasmus" pedagogical council - on December 3, 2018. On that day, the project's coordinators summed up the trip to Paris and talked about their impressions by coloring them with photographs contained in the multimedia presentation.

The "French Week" lasted from 10th to 14th December in our school. Teachers prepared thematic classes for preschoolers and pupils that were to enrich their knowledge about France.

Interesting classes were prepared by kindergarten teachers, who organized, among others, art classes, fashion show and baking cookies from puff pastry.

For students from grades 1 to 7 grades, lessons in the following subjects have been prepared: English and Polish, science, history, geography, music, technology, art and homeroom.

During the meetings with the Parents - December 13th - Mrs. Dorota Mielcarek together with Magda Tokarz and Mateusz Machnikowski prepared a stand with French delicacies that are available in our Polish stores.

However, the coordinators - Mrs. Monika and Mrs. Joanna, along with students from the "French group": Patrycja, Ania, Jakub and Maciek - during meetings with parents in classes, talked about their impressions from their trip to France.

Students' art works and posters have enriched newspapers in classrooms and school corridors. Our students demonstrated many skills and showed their different talents. Their involvement proved that teachers liked them very much.