baner5.jpg

1 czerwca 2019 r. 8 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom rozpoczyna realizację projektu Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu to 804686,76 zł, w tym kwota dofinansowania   764440,38zł.

Głównym celem  projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, wykształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia nauczycieli  do  ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja projektu obejmuje dwa lata szkolne od 1.06.2019 do 31.05.2021 r.

Projekt skierowany do uczniów klas VII-VIII i  nauczycieli jęz. angielskiego polegać będzie na organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć rozwijających umiejętności z języka angielskiego  z zastosowaniem metod i technik aktywizujących uczniów przy wykorzystaniu TIK w doposażonych za kwotę 346560,00 zł  8 multimedialnych salach językowych.

Zgodnie  z  harmonogramem obecnie trwa ostateczna rekrutacja beneficjentów projektu i przygotowania procedury przetargowej.

WRZESIEŃ 2019

Po zakończeniu rekrutacji beneficjentów projektu „ Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Strzegom rozpoczęła się jego realizacja dla uczniów  klas VII i VIII.

Zajęcia odbywają się salach językowych, przy zastosowaniu  metod aktywizujących z użyciem TIK oraz środków zakupionych w ramach projektu- fiszek, słowników i lektur w jęz. angielskim. Już niedługo każda szkoła zostanie także doposażona w tablicę interaktywną, laptopy oraz oprogramowanie do nauki i przeprowadzania testów.

Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia objęci zostali szkoleniami w zakresie wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach języka angielskiego.


W tym oraz w przyszłym roku szkolnym klasa VII a realizuje projekt z języka angielskiego, mający na celu podniesienie efektywności  kształcenia z tego przedmiotu. Uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia, w dwóch kategoriach: rozwijających zainteresowania oraz wyrównujących braki w wiedzy z tego języka. Zajęcia – prowadzone przez p. Edytę Pasternak – odbywają się cztery razy w tygodniu. Uczniowie korzystają z różnorodnych pomocy naukowych: słowniki, fiszki oraz tablica multimedialna. Zapoznawani są również z wieloma programami komputerowymi, wspomagających naukę tego języka. Życzymy wytrwałości w nauce języka używanego na całym świecie.

KLIKNIJ TUTAJ